Algemene voorwaarden (online) workshops

 

Aanmelden
Je kan je op ieder gewenst moment aanmelden voor een online workshop. Met de aanmelding verklaar je akkoord te gaan met de voorwaarden van Praktijk Fetje.
Zodra je betaald hebt, is je aanmelding definitief en ontvang je binnen 7 werkdagen de eerste e-mail van de betreffende workshop. Als de workshop inclusief een edelsteensetje is, dan wordt dit zo snel mogelijk na betaling toegestuurd. De verzendkosten voor het edelsteensetje zijn voor rekening van Praktijk Fetje.

Bedenktijd en betaling
Zolang de deelnemer nog niet betaald heeft, kan de deelnemer zich bedenken. Na betaling is de bedenktijd verlopen en is de aanmelding definitief. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na aanmelding. Indien de deelnemer binnen de overeengekomen termijn niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt de aanmelding.
Betaling van een workshop dient te gebeuren per overschrijving op een door Praktijk Fetje aan te wijzen bankrekening. Het verschuldigde bedrag dient te allen tijde voor aanvang van een workshop op rekening van Praktijk Fetje te zijn overgeschreven met vermelding van uw naam, datum en omschrijving van de workshop, tenzij anders ia overeengekomen of aangegeven.
Het staat Praktijk Fetje vrij om de aanmelding, zonder opgaaf van reden, te annuleren.

Retourneren
Workshops kunnen niet geretourneerd worden.

Overmacht
Ingeval van tijdelijke, niet toerekenbare tekortkoming aan de kant van Praktijk Fetje zal de deelnemer de overeenkomst niet kunnen ontbinden c.q. de workshop annuleren.
Onder overmacht wordt bijvoorbeeld verstaan: geweld, vijandelijkheden, onlusten of oorlogsverklaring, staat van beleg, overheidsmaatregelen met belemmerende werking, staking of arbeidsonrusten, ziekenhuisopname, ziekten van epidemisch karakter, bedrijfsstoringen, (tijdelijk) uitvallen van voorzieningen door nutbedrijven, stagnatie of ernstige vertraging bij toelevering en stagnatie bij reparatie van machines en apparatuur. Overlijden van eerstelijns familieleden.

Aansprakelijkheid
Praktijk Fetje is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor eventuele schade aan personen, zaken of vermogen die op welke wijze, positief of negatief, indirecte, bijkomende, gevolg- en bedrijfsschade dan ook het gevolg zijn van een workshop van Praktijk Fetje.
Praktijk Fetje is niet aansprakelijk voor hetgeen de deelnemer na de workshop met de opgedane kennis of met het advies doet, al dan niet in overleg met Praktijk Fetje. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.
Praktijk Fetje is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het workshopmateriaal. Tevens kan Praktijk Fetje niet aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen van de informatie uit de workshop door de deelnemer of een ander persoon.

Intellectueel eigendomsrecht
Alle workshops, documentatie, films, beeld- en geluidsmateriaal, informatiedrager of andere hulpmiddelen of ontwerpen, software daaronder begrepen, zowel in geheel als in onderdelen, blijven eigendom van Praktijk Fetje. De deelnemer verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de gegevens, beperkt tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Niets uit de verschafte documentatie, beeld- en geluidsmateriaal die aan de deelnemer werden verstrekt, mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Fetje. Het maken van geluids- en beeldmateriaal tijdens de workshop(s) door deelnemer en/of derden is niet toegestaan.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op.