Algemene voorwaarden – Klachtenprocedure

 

Behandeling

Het eerste consult bestaat uit een kennismakingsgesprek en de eerste behandeling. Aan het eind van de eerste behandeling overleggen we of een volgende behandeling nodig is.
De behandelingen uitgevoerd door Praktijk Fetje zijn geen medische-diagnostiekmethoden. Dit houdt in dat alle behandelmethoden, edelstenen en remedies te gebruiken zijn naast reguliere behandelmethodes en medicatie. Ga met klachten altijd naar de huisarts of specialist. Dit geldt ook voor behandeling van uw huisdier: ga met klachten altijd naar de dierenarts.

Betalingsvoorwaarden

Betaling dient direct contant betaald te worden. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Annulering

Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgemeld te worden. Bij het niet tijdig afzeggen van de gemaakte afspraak en/of verhindering zonder kennisgeving is Praktijk Fetje genoodzaakt om de behandelkosten in rekening te brengen.

Geheimhouding

Praktijk Fetje handelt altijd volgens de ethische beroepscodes. Dit houdt in dat de gesprekken strikt vertrouwelijk zijn, tenzij de wet anders voorschrijft.

Aansprakelijkheid

Praktijk Fetje is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen. Praktijk Fetje is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor eventuele schade aan personen, zaken of vermogen die op welke wijze, positief of negatief, indirecte, bijkomende, gevolg- en bedrijfsschade dan ook het gevolg zijn van een behandeling van Praktijk Fetje.
Praktijk Fetje is niet aansprakelijk voor hetgeen de cliënt na de behandeling met de opgedane kennis of met het advies doet, al dan niet in overleg met Praktijk Fetje. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.

Klachtenprocedure

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Praktijk Fetje voldoet aan deze eisen. Dit betekent in het kort: Klachten functionaris – Het kan voorkomen dat jij als cliënt van Praktijk Fetje een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat jij deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Geschilleninstantie  – Het staat je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij Praktijk Fetje is aangesloten. Met ingang van 1 januari 2017 is Praktijk Fetje bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vind je via de website van het NIBIG. Contact – Wanneer je een klacht hebt kun je contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

(online) Workshops, cursussen, trainingen, e-learnings

Aanmelden

Je kan je op ieder gewenst moment aanmelden voor een online workshop, cursus, training of e-learning. Met de aanmelding verklaar je akkoord te gaan met de voorwaarden van Praktijk Fetje.

Zodra je betaald hebt, is je aanmelding definitief en ontvang je binnen 7 werkdagen de eerste e-mail van de betreffende workshop, cursus, training of e-learning.

Bedenktijd en betaling

Zolang de deelnemer nog niet betaald heeft, kan de deelnemer zich bedenken. Na betaling is de bedenktijd verlopen en is de aanmelding definitief. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na aanmelding. Indien de deelnemer binnen de overeengekomen termijn niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt de aanmelding.

Betaling van een workshop, cursus, training of e-learning dient te gebeuren per overschrijving op een door Praktijk Fetje aan te wijzen bankrekening. Het verschuldigde bedrag dient te allen tijde voor aanvang van een workshop, cursus, training of e-learning op rekening van Praktijk Fetje te zijn overgeschreven met vermelding van uw voor- en achternaam, datum en omschrijving van de workshop, cursus, training of e-learning, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven.

Het staat Praktijk Fetje vrij om de aanmelding, zonder opgaaf van reden, te annuleren.

Retourneren

Workshops, cursussen, trainingen en e-learnings kunnen niet geretourneerd worden.

Overmacht

Ingeval van tijdelijke, niet toerekenbare tekortkoming aan de kant van Praktijk Fetje zal de deelnemer de overeenkomst niet kunnen ontbinden c.q. de workshop, cursus , training of e-learning annuleren.

Onder overmacht wordt bijvoorbeeld verstaan: geweld, vijandelijkheden, onlusten of oorlogsverklaring, staat van beleg, overheidsmaatregelen met belemmerende werking, staking of arbeidsonrusten, ziekenhuisopname, ziekten van epidemisch karakter, bedrijfsstoringen, (tijdelijk) uitvallen van voorzieningen door nutbedrijven, stagnatie of ernstige vertraging bij toelevering en stagnatie bij reparatie van machines en apparatuur, overlijden van eerstelijns familieleden.

Aansprakelijkheid

Praktijk Fetje is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor eventuele schade aan personen, zaken of vermogen die op welke wijze, positief of negatief, indirecte, bijkomende, gevolg- en bedrijfsschade dan ook het gevolg zijn van een workshop van Praktijk Fetje.

Praktijk Fetje is niet aansprakelijk voor hetgeen de deelnemer na de workshop, cursus, training of e-learning met de opgedane kennis of met het advies doet, al dan niet in overleg met Praktijk Fetje. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.

Praktijk Fetje is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het materiaal van de workshop, cursus, training of e-learning. Tevens kan Praktijk Fetje niet aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen van de informatie uit de workshop, cursus, training of e-learning door de deelnemer of een ander persoon.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle workshops, cursussen, trainingen, e-learnings, documentatie, films, beeld- en geluidsmateriaal, informatiedrager of andere hulpmiddelen of ontwerpen, software daaronder begrepen, zowel in geheel als in onderdelen, blijven eigendom van Praktijk Fetje. De deelnemer verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de gegevens, beperkt tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Niets uit de verschafte documentatie, beeld- en geluidsmateriaal die aan de deelnemer werden verstrekt, mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Fetje. Het maken van geluids- en beeldmateriaal tijdens de workshop(s), cursus(sen), training(en), e-learning(s) door deelnemer en/of derden is niet toegestaan.